Solidaritetsfond

Retningslinjer for Tromsø innebandyklubbs Solidaritetsfond

  • Fondets målgruppe er barn/ unge mellom 5 – 17 år.
  • Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i TIBK eller personer som vurderer å bli medlem i TIBK.
  • Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent, treningsavgift, lisens, egenandel til turnering/reise og andre aktiviteter som skjer i klubbens regi.
  • For at oppnå støtte, må det sendes inn en søknad. Søkeren gjøre rede for: formål med søknaden, søkerens bakgrunn, søknadsbeløp, navn på barn og foresattes underskrift.
  • Søknaden sendes lagets trener eller direkte tilstyret på post@tibk.no.
  • Søknadsstøtten behandles av klubbens styre, i samråd med lagleder og/eller den aktuelle trener.
  • Bevilgede beløp overføres fra TIBK Solidaritetsfond til klubbens egen konto og øremerkes søker.
  • TIBK Solidaritetsfond yter ikke støtte til søkere som ivaretas av Flyktningetjenesten eller NAV.